Web Title:張嘉玲張嘉玲

美術--藝術與人文

111/06/06

https://www.htaes.tn.edu.tw/modules/tad_web/works.php?WebID=70&WorksID=132

......................................................................................

 

請小朋友點選以下連結https://www.htaes.tn.edu.tw/modules/tad_web/works.php?WebID=70&WorksID=124
老師把自畫像,還有畢旅的作品PO上去了,小朋友可自行下載留存,或者直接做線上電子檔的畢業紀念冊。

也可以直接到校網上的“四五六美勞網”

..........................................................................................
2022/05/24 (二) 美勞課程任務 請點選以下網址

https://www.htaes.tn.edu.tw/modules/tad_web/works.php?WebID=70&WorksID=109

另外 自畫像單元 作品未交同學 : 1.8.9.16.20

        最遲下周一復課 立馬交到美勞教室來 !!