Web Title:本土語言本土語言

110年度台灣母語日實施計畫(含組織及會議紀錄)

 •  
  1) 110上-1會議紀錄107-0925.doc
 •  
  2) 110本土語言推動委員會.doc
 •  
  3) 110台灣母語日活動實施計畫.doc
 •  
  4) 110下-1會議紀錄107-0226.doc